Thomas Pollock Anshutz – The Ironworkers’ Noontime (1880)

Info sull’opera (in inglese)

Nato oggi

Thomas Pollock Anshutz – Woman writing on a table (c.1905)


via Tumblr: http://ift.tt/2dvAbFp

Nato oggi

Thomas Pollock Anshutz – A Rose (1907)

via Tumblr: http://ift.tt/1KW3aMd

Nato oggi

Thomas Pollock Anshutz – A Passing Glance (1900)


via Tumblr: http://ift.tt/1sWyC7k