Eduard Bendemann – Two Girls at the Well (1833)

Info sull’opera

Nato oggi

Marion Adnams – Alter Ego (1945)

Nata oggi

Frederic Leighton – Orpheus and Eurydice (1864)

Nato oggi