Maximilienne Guyon – Maris Stella (1899)

Nata oggi

Jacopo Pontormo – Sacra Famiglia con san Giovannino (c.1523)

Info sull’opera

Nato oggi

Jacopo_Pontormo – Il trasporto di Cristo (c.1528)

Info sull’opera

Nato oggi